ثبت درخواست فوری
  • اطلاعات شخصی در این مجموعه از جانب کاربران چگونه ثبت می شود؟

با توجه به رعایت حریم خصوصی و نظارت مداوم قوانین و مقررات سایبری، تمام اطلاعات شما در بانک حفظ اطلاعات این سایت به صورت کد های HTML ذخیره و نگهداری می شود.

  • آیا این سایت برای مقابله با بد افزار ها به گوشی من سیستم امنیتی دارد؟

بله، این سایت دارای سیستم مجهز به مقابله با بدافزار ها می باشد.

  • اطلاعات شخصی کاربران در این سایت تا چه مدت ذخیره می ماند؟

اطلاعات شما به صورت دائم و در کد های فضای ایمن سرور مجازی حفظ و نگهداری می شود.

  • چه کسانی به اطلاعات شما دسترسی خواهند داشت؟

در ابتدا اپراتور های این مجموعه جهت پیگیری درخواست شما و سپس فقط مدیر دامنه سایت با حالت بک آپ گیری.

مشاوره
فوری